Tin tức

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP

Nghị định số 91/2009/NĐ-CP

Nghị định 91/2009/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH: Chương I  QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh … Đọc Thêm

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

Nghị định 86/2014/NĐ-CP nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều 2. Đối … Đọc Thêm

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

  Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Giao thông … Đọc Thêm

Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT

Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT

Thông tư 09/2015/TT-BGTVT thông tư này quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thit bị giám sát hành trình của xe ô tô sau (sau đây gọi chung là thiết bị giám sát hành trình). NỘI DUNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE … Đọc Thêm

Cập nhật

đang cập nhật … Đọc Thêm